2021 m. kovo 18 d. projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių bendradarbiavimo renginys

2021 03 lyderių laikasVioleta Develienė
2021 m. kovo 18 d. virtualioje erdvėje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių bendradarbiavimo renginys, kuriame dalyvavo Anykščių rajono, Panevėžio miesto ir Utenos rajono savivaldybių kūrybinių komandų nariai. Renginį moderavo savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė. Susitikimo dalyviai konferencijos metu pasakojo apie savo savivaldybėse įgyvendinamus pokyčio projektų rezultatus, pristatė įveiktą kelią vykdant projekto veiklas. Sveikinimo žodį pedagogams tarė Mokyklų tobulinimo centro projektų vadovė, švietimo ekspertė Eglė Pranskūnienė, projekto kuratoriai.
Kūrybinių komandų pranešimai atspindėjo projekto „Lyderių laikas 3“ idėjų tvarumo ir tęstinumo galimybes savivaldybėse. Anykštėnai dalijosi Viešintų pagrindinės mokyklos sėkmės formule, kurią atrado stiprindami mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo formas. Didžioji dalis mokinių tėvų aktyvūs, kartu su visa mokyklos bendruomene prisiimantys iššūkius ir ieškantys kūrybinių sprendimų. Šiuolaikinis besikeičiantis pasaulis, tėvų ir vaikų lūkesčiai, gebėjimai ir jų įvairovė kviečia mokytojus ieškoti sprendimų vaikų pažinimui ir nuostatų kaitai.

Panevėžio miesto pedagogai papasakojo apie vieną iš septynių šalies regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centro veiklas. Buvo diskutuojama apie projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvių galimybes novatoriškai ugdyti mokinius, panaudojant biologijos ir chemijos; fizikos ir inžinerijos; robotikos ir informacinių technologijų laboratorijas. Pristatė galimybes paskatinti vaikus domėtis šių sričių mokslais ir tyrimais, jaunimą – rinktis įvairias studijas, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę.
Utenos Kūrybinė komanda kolegoms papasakojo apie Universalaus mokymosi dizaino (UMD) idėjas. Universalaus mokymosi dizaino strategijos paskirtis – skirtingų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas. Sėkmė pasiekiama, kada besimokantysis pats yra aktyvus, motyvuotas. Vertingą pokyčio projektų įgyvendinimo patirtį pristatė Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektą koordinuojanti Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Vaitiekienė. Apie mokyklų veiklą kalbėjo Aukštakalnio progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas ir Aukštakalnio progimnazijos Žiburio skyriaus mokytoja Rasa Juodvalkienė. Projekto veiklose Utenoje dalyvauja 23 švietimo įstaigos. 20,3 proc. savivaldybės vaikų patyrė UMD strategijos taikymą. Dauguma (72 proc.) mokinių pamokose, kai taikomi UMD elementai įvardijo, kad jaučiasi geriau. Mokymuose dalyvauja 88 mokytojai–savanoriai, 86,7 proc. mokytojų, kurie pradėjo mokytis projekto pradžioje, tęsia mokymąsi ir praktines veiklas savo pamokose. Smagu, kad sėkmingai organizuojami pasidalinimo patirtimi lyderystės renginiai skirtingų koncentrų mokytojams. Parengta ir įgyvendinama mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui skirta kompetencijų tobulinimo programa. Utenos švietimo centro puslapyje veikia paskyra, kur talpinama visa savivaldybės pokyčio projekto metodinė informacija. Mokyklose vyksta reguliarūs kūrybinių komandų pasitarimai, pamokų ir veiklų aptarimai. Mokiniai apklausose drąsiai išsako nuomonę, kalba apie kitaip organizuojamą ugdymą, nori būti savo mokymosi ekspertais- vertintojais. Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektas „Universalaus mokymosi dizaino strategija vaiko pažangai“ įtraukia mokinius, tėvus ir mokytojus į emocinius tinklus ieškant atsakymo „Kodėl man tai įdomu, vertinga“, strateguojančius tinklus siekiant suprasti „Kaip mes veikiame?“ ir į pažinimą žadinantį tinklą „Ko ir kaip mes mokėmės?“.
Po Kūrybinių komandų pasidalijimo apie nueitą pokyčių kelią vyko grupinė refleksija. Dalyviai grupėse plėtojo pokalbius, išklausė tyrėjų įžvalgas, kuriose jau antrą kartą tiriamas įgytas mokytojų profesinis kapitalas, vadovų požiūris į bendradarbiavimą, saviugdą. Apie švietimo lyderystės magistrantūros studijas ir neformaliosios mokymų programas kalbėjo Utenos Saulės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Kaziliūnė. Pedagogė pristatė savo magistrinį tyrimą apie galimą mokytojų kaitą, iššūkius ir tiksintį pedagogų perdegimo sindromą. Nuotolinis darbas išryškino ne tik mokymo (si) naujoves, bet ir sunkumus.
Konferencijos dalyviai išklausė kolegų pranešimus, drauge įvertino sėkmingai įgyvendintus šių mokslo metų projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus, atnešusius naujų vėjų į mokyklas, pasidžiaugė mokytojais, mokiniais ir tėvas, kurie nusiteikę pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, keistis ir tobulėti.

 

laisvos vietos

logo lyderiu laikas 

vokas